Speech by MP Sibande on the Foreign Affairs debate on the African Union Government

14 June 2007

Madam Speaker
Ministers
Honorable Members
Distinguished guests

Mgcinisihlalo

Kulenyanga kaNhlangulana (June) inkulumo mpikiswano engizoyethula namuhlanje ngizothanda ukuhalalisa intsha yonke yase Afrika ikakhulukazi intsha yase Mzantsi Afrika ngegalelo layo eyalidlala emzabalazweni wethu we nkululeko, nangendima esaqhubeka ngayo ukuvikela amalungelo abantu.

Mgcinisihlalo, ngivumele ngicaphune amazwibela amanoni avela kwezinye zezinkondlo ezingasoze zabuna zawoxoshidada esakhula ngazo; Isihloko sayo sithi "UNOMTOBHOYI"

We Nomtobhoyi
Kukhiwa amanzi uyafa uyafa
Kuyaphekwa uyafa uyafa
Kuyagezwa uyafa uyafa
Kuyadliwa chwi umlenzana.

Lokhu ngikusho ngoba kulendlu yesishayamthetho sinabo oNomtobhoyi. Uhulumende oholwa yiANC umile uthe cingqo, ubelokhu ephuma phambili kuhle kwesixhumo senyamazane ngokuhola abantu baseMzansi Afrika ngezinkambiso nemihlahlandlela yokuletha intuthuko kuleli lengabadi yeAfrica yonkana.

ISIBONELO:

Uhulumende wabiza ubizo lokuthi kunezinhlelo azenzayo zokufinyelela ebantwini ngalokho ke zonke izinhlangano nomphakathi wonkana kumele zisebenzisane "Tiriswano" waphinda futhi wenza uhlelo lwe ASGISA okuqondwe ngalo ukuvula amathuba emisebenzi.

Futhi maduze wenza uhlelo lwe NEPAD okuqondwe ngalo ukuthuthukisa izwekazi lethu lase Africa. Kodwa ke oNomtobhoyi yonke lemizamo kubo yize leze, abagcizeqakala kufana nokuthela amanzi emhlane wedada.

Beloku bedukuza oswini bahlezi phansi bathe dekle, abanagalelo abalenzayo, kodwa uma bebona izintatheli zamaphephandaba nezemisakazo kanye nomabonakude bavele bathi chwi umlenzana.

HISTORY

Chairperson

Allow me to remind the house that it would be a great mistake in our history to forget great heroes in our continent who had contributed about a African dream, that Africa must unite. Leaders like Dr. Kwame Nkrumah who was a champion of clarion call of African Renaissance in 1960`s which led the creation of (OAU) on the 25th May 1963.

This call was accepted by African leaders who push it in different ways. To mention other leaders like Julius Nyerere who initiated OJama - African socialism not forgot to mention Melton Obete who had allowed Makerere University to flourish.

What Dr. Kwane Nkrumah verbalized was already in the blood of Africans. The clarion call he made was also embraced by African communities. In Africa there are many communities who had distinguished themselves before the Western civilization arrived in Afrika, in particular cultural, technological education, economic aspects etc.

Umbono wokwakhiwa kwe AU wavuselelwa ubuholi base Afrika ngo 1990 okwalandelwa yi-Sirte Declaration eLybia mhla zingu 9th kuMandulo ngo1999 ebicela ukwakhiwa kobumbano lwe Afrika (AU).

Lesimemezelo salandelwa yingqungquthela yaseLome ngo 2000 lapho kwavunywa khona umthethosisekelo wobumbano lwe Afrika eLusaka ngo2001. Ngalowo nyaka kwenziwa imizamo yokwakha iNEPAD. Ubumbano lweAfrika lathulwa eDurban mhlazi 2 kuNtulikazi (July) 2007.

Objectives of the African Union Government

The AU seeks to unite Africans as they have a common and shared identity. The first task is to achieve unity, solidarity, cohesion, cooperation among all the peoples of Africa and the African states.

The AU also aims to end ignorance on our continent by investing in education, in research in all fields and endevour to develop the capacities in science and technology. A key challenge it contends with is to end the levels of unemployment that has been a characteristic of almost all societies Development

The AU has established the New Partnership for African Development (NEPAD) as a vehicle of development. Kungako- ke namuhla onkhe emave aseAfrika atibophetele kwekutsi umnotfo wawo ukhule udlondlobale ulandzele imigomo yeNEPAD. Tinyenti tinhlelo letentiwako letenta kwekutsi timbiwa nalokunye kungatfunyelwa emaveni angesheya kuseluhlata kepha kucolisiswe bese kuyatfunyelwa.

Cultural Development

In Limpopo Venda people of Mapungubwe who mastered technology of melting gold used to paint among other the world famous artificial wooden rhino which expects dated 1000 AD.

In the Eastern Cape mine diggers called Amambo were also able to melt iron and manufacture lot of things out of it. All this innovations were inspired by the spirit of African Renaissance.

Emave ase-Afrika atiwa kakhulu ngekubambelela emasikweni awo lekuyintfo lengatiwa eYurophu, eMelika naseCanada. Loku kwenteka nobe umoya waseNshonalanga walinga ngalokusemandleni eminyakeni leyengca lengu-500 kubulala emasiko, lulwimi kanye nenkholo yebantfu base Afrika. Badzeshi bebakwenta loku ngobe basitsengisa ngesikhatsi sebukholoni. Bawuchuba lomkhankaso nangesikhatsi semamishinari lapho emasiko, lulwimi nenkholo bakabetsela ngesipikili balinga kukubulala. Bebatsela emanti emhlane welidada ngobe nalomuhla emasiko solomane asekhona.

Angisho kwekutsi ngelishwa lamanye emave lawa labekhetfwe yiFrance nePortugal alahlekelwa ngemasiko, lulwimi nenkholo yawo. Phela, kubulala emasiko, lulwimi kanye nenkholo yebantfu, kukubulala buntfu babo(identity). Umuntfu longenabo buyena ufana nemuntfu lofile. Umuntfu lonjalo uhlala njalo adla ematse ebelumbi. Lamuhla bavakashi labanyenti bavakashela i-Afrika batewubona imihambo ye- Afrika kutsi ichutjwa njani.Lubumbano lweAfrika lubukene nensayeya yekugcugcutela nekutfutfukisa emasiko. Injongo lenkhulu kwakhiwa kabusha kwebu-Afrika.

Kubonakele futsi kuyatiwa kutsi intfutfuko nebuchwepheshe lebebukhona e-Afrika kudzala abukafiki eYurophu nakulamanye emavekati. Lucwaningo lusivetela kutsi imphucuko yaMagrihi yavela e-Afrika. Inyuvesi yekucala yasungulwa eGibhithe. Ngubani longaphika kwekutsi iMaths beyifundvwa e-Afrika mandvulo. Imibhalo yaseTimbuktu, eMali iyakhombisa kutsi belumbi bangesheya bebeta kutotsekela lwati lwesayensi, temitsi, bunjiniyela nalokunye kubantfu labamnyama. Loku kuniketa Hulumende weLubumbano lwe-Afrika insayeya yekutsi kucedvwe lenkholelo lengenaliciniso yekutsi i-Afrika bekulive lelatfolwa belumbi, limnyama, lingati lutfo kube kunebufakazi bekutsi belinotsile, linako konkhe kwekutiphilisa kepha labamhlophe bantjontja wonkhe umnotfo walo.

Asingakhohlisani bekunene, i-Afrika beyikwati kwenta yonkhe imisebenti yebuciko, kubata, kutfunga, kulima, kwelapha nalokunye belumbi bangakafiki. Asingatikhobosi sicabange kutsi belumbi basiletsela imphucuko kantsi bevele siphucukile. Liciniso litsi imphucuko yaseNshonalanga isiletsele wonkhe lomonakalo lesiwubonako eveni mayelana nekulahlekelwa similo. Hulumende welubumbano lwe-Afrika unemsebenti lomkhulu wekususa lutfwetfwesi(stereotyped) loluyimfundzisote(propaganda) lolwafakwa badzeshi kutsi umuntfu lomnyama atikhobose atibone angasilutfo kuletinye tinhlanga.

Kuhlobisa ngebuhlalu lokwentiwa ngemaNdebele kanye nemaphiramidi aseGibhithe, akhombisa iJometri lesezingeni lelisetulu. Ungaphikisa utsini kutsi iMaths bebangayati bantfu labamnyama nangabe lobufakazi lobunjena bubonwa naluswane lolukhasako.

When colonizers arrived in Africa our continent was one, and people were moving freely from Cape to Cairo without any barriers, but the colonizers managed to divide our continent into boundaries

Our key point is a critical examination of Africa`s post independence experience and acceptance that things have to be done differently to achieve meaningful socio - economic progress which it would not be easy to achieve our historic task of improving the lives of our people.

The Africa Union Government requires the immediate establishment and empowerment of a judicial system of the Union. The Union Government will require an effective and independent court system to provide the necessary institutional synergies needed for the institutionalization of democracy, accountability and good governance.