Speech by Sindi Chikunga on the State of the Nation Address Debate

13 February 2007

Madam Speaker

Hon President - Babe Mbeki

Dep President - Make Mlambo-Ngcuka

Ministers & Deputy Ministers

Hon Members of Parliament

Ladies and Gentlement

INTRODUCTION

On the important occasion such as this one, it is befitting and important to be reminded about the selflessness of our fallen heroes and heroins of our struggle for liberation. I therefore dedicate my speech to those 42 people including children and women, who were massacred by the SADF in the early hours of the morning of that fateful day of the 9th of December 1982. One of them was a young, energetic, patriot, the real son of the soil and recently qualified medical doctor who at the time was only 27 years and completing his internship at Edendale Hospital and that is Dr Norman Ngciphe.

2. Well considered, effectively co-ordinated, comprehensive, sustainable and measurable responses to crime

" Crime problem is a complex phenomenon, particularly in a society ravaged by apartheid and colonialism. Having said that I am not suggesting that crime is unique to South Africa. Rather it is a universal problem.

" Akungabazeki Somlomo, ukuthi ubugebengu buyinkinga ehlasela iningi labantu. Kodwa futhi abathinteka kakhulu ibo laba abaphuyile abahamba ebusuku ngezinyawo beyofuna imisebenzi noma bebuya emisebenzini, abangakwazi ukufaka imithangala emide ngoba abanamali. Yibo laba abahlala emaplazini abahlukunyezwa qede umnikazi plazi ayovula icala kuqala athi webile. Yingakho indlela yokulwa nobugebengu ifuna kuliwe nezimbangangela "causes". Ziningi izimbangela zobugebengu ilungu elihloniphekile lalendlu u Koornoff ozokhuluma ngazo, ngeke- ke uzehlukanise nokulwa nobugengu. Doctors say treat the cause of the disease and not just symptoms and signs.

In preventing crime we have to deal with the causes. Yingako kuyiqiniso ukuthi kumele silwe kakhulu kunakuqala nobu phofu nokuswela imisebenzi. I Mpuluzi kwi Constituency engikuyo esemakhaya futhi ekhungethwe bubupofu ekuzameni ukulwa nobuphuya sinikele izicathulo zesikole kubantwna abahluphekile abasema primary. Uma ebonga omunye kulabantwana cishe uneminyaka ewu 12, uthi kukabili ngizama ukuntshontsha izicathulo esitolo ngoba ekhaya ngekhe vele bakhona ukungithengela futhi esikolweni abanye abantwana njalo uma kuvulwa izikole banezicathulo ezintsha. Uthi inkosi ingibonile ngekhe ngiphinde ngicabenge ukweba.

Ngiyabonga kakhulu. Lokhe kuthi ngeke sithi silwa nobugebengu sibe sishiya ukweswela ngaphandle yingakho kumele silwe nobuphuya lokho koba nomthelela ebugebengwini.

Madam Speaker, mina ngiyile ezimbizweni lapho kuba nomongameli, sekela mongameli noma ama ministers. Ngangikhona eMkhondo kunoMake Thoko Didiza, kunonomonganeli kokunye, ePixley ka eSeme, eGovan Mbeki, nathi sizibizelwe izimbizo kwiConstituency bathi abantu, mongameli, sekele mongameli, minister Make Chikunga sidinga imisebenzi, sihluphekile, bathi abanye sidinga amanzi nokunye nonkunye bese bekhala abanye ngoma Police station njengase Mayflower, abanye bayasho ukuthi ubugebengu obunye babo bubangwa ukuswela nokuphela kwezimilo kubantu.

Yingakho ekulweni nobugebengu sidingana sonke. Amaphoyisa ukubamba izigebungu, omatshi ukuzigweba, I correctional services ukuzigcina, nokwakha kabusha izimilo, nosomabhizinisi. IPolice station yase Fernie eMpuluzi ibiwu number 1 kwi performance charter yamaphoyisa ngoDecember. Imfihlo yabo basebenza nomphakathi benza izigebengu zingabi nandawo. Basifuna baze basithole isigebengu uma nje sise South Africa. Lo mpakathi uyafakaza ubugebengu behlile kakhulu.

Madam Speaker fighting crime in a sustainable, comprehensive and measurable manner is high in the agenda of government & this parliament. We believe that if all of us together can combine our efforts in fighting the root causes of crime which amongst others include poverty, degenerating morals (ubuntu), we will win this fight.

It is also equally important to be reminded that section 35 of the constitution deals with the arrested, detained and accused persons. In this section the provision 3(h) deals with presumption of innocence until proven guilty by the law. This calls for sensitivity among all of us as communities to have self respect and respect for dignity of others in the fight against crime.

Lomsebenzi ke somlomo udinga imali (significant budget). Kube kuwuthi sesishayela ihlombe isimemezelo esenziwe uMongameli wethu ukuthi inumber yamaphoyisa izokhushulelwa ku 180 000 kuleminyaka emithathu ezayo. Kuthi kanti kwandisa inumber yamaphoyisa kodwa futhi kusho imisebenzi kubantu abawu 18 000.

3. CORRUPTION

Pre 1994 South Africa was a racially fragmented country and the majority of the people were subjected to a morally and politically corrupt regime. Post apartheid South Africa has witnessed new government trying to embark on development and reconstruction in order to overcome corruption which leads to poor services created by apartheid rule. Lo hulumeni yiwo olwa norhwaphilizo olungene emithonjeni yabantu isikhathi eside.

Lishaya public sector kodwa futhi ishaya neprivate sector. Abadala bathi ligotshwa lisemanzi. Kuqala ngokuthi umntu athi kogogo beyohola impesheni ngizokufaka phambili kulayini kodwa nginike u R10. Kuye kwiproject, athi ngizokuka emsebenzini ngifuna u R300 00, kuye ekunikeni itender athi ngizokunika le thenda nginike R50 000 00, aze asale esethathe la imali yethu amabhank agcine esecabanga ukuthi vele indlela yokuphila ukuba corrupt. Le yona ifanele kuliwe nayo ngazo zonke izindlela.

Corruption can\'t be addressed by government alone; it requires partnership which involves the civil society, business community and international community alike. We have created institutions designed to combat corruption such as the Public Protector, NPA, Auditor General, legislations etc. but we still need more resources to promote awareness programmes in order to effectively prevent corruption.

CONCLUSION

In conclusion Madam Speaker, mongameli amaphoyisa eFernie eMpuluzi athi eSouth Africa asikabi nazo izindawo eziwo "no go zone" ngenxa yobugebengu. Futhi wona athi kuyiqiniso ukuthi abukaphumi esandleni ubugebengu. Avala ngokuthi the nature of crime is such that one crime committed is one crime too many. We are an course, we will manage we have to continue fighting crime and corruption vigorously.

I thank you!