Statement by Bishop LJ Tolo on challenges of livestock  farmers

25 October 2007

Batho ba gabo rena ba leka ka thata go ba le leruo, efela ka lebaka la go hlokega ga phulo, batho ba  loba dikgomo tsa bona ka lebaka la gore di shwahlela dipolaseng tsa makgowa akgaufi. Bare go diswera ba nyake ditshelete tse telele.

Go lapa la ga Masalane ba rekišitše dikgomo tše 19 ka go hloka tšhelete e lakanago r21 000 go ka dilefela, go ba ga kgwedi ba lobile tše kabagotse 12 ga bana tshelete ya go lefela, ke malapa a mantšhi ao a lobilego dikgomo ka baka la go hloka tšhelete.

Baga Mohlala ba ba nyaka R10.900 go ka ba lokollela tša bona tše 11 dikgomo. Go theoga ga tšhelete ke ka lebaka la gore MP Tolo a ile a tsena taba e ka bogare. Bjale rele   ofisi legatong la setšhaba re be re kgoplela go tšwa go Kgoro ya tša temo gore ba ka thusa tšhaba  sa Thulare go ka ba nyakela feo ba ka fudiša maruo a bona gona, go ruwa ga bona go thuša ekonomi ya rena go itšwetša pele.

Ke a leboga

ANC Member of Parliament